Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Stationsplein 26, 6512AB Nijmegen 06 1856 1957

Privacybeleid en gegevensbeheer

1.Om de website van het bureau en haar diensten aan te kunnen bieden, wordenpersoonsgegevens verwerkt. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeldwaarmee iemand als persoon geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens worden bewaarden bewerkt om goede reguliere dienstverlening te kunnen verrichten, dit houdt in het adviserenten aanzien van en uitvoeren van reorganisaties en verrichten van overige P&O-taken). Verdermaakt het bureau gebruik van deze gegevens om mensen persoonlijk te benaderen omeventueel af te nemen diensten van het bureau kenbaar te maken.

2.Degene waarvan de persoonsgegevens worden bewaard hebben recht op inzage van zijn/haargegevens, recht van wijziging indien de persoonsgegevens niet correct zijn, recht vanverwijdering indien dit de bedrijfsvoering van het bureau niet schaadt afgezet tegen het belangvan degene die hierom verzoekt, recht van verzet (van verder gebruik van de gegevens) en rechtop informatie bij dataportabiliteit.

3.Persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld louter indien dit de regulieredienstverlening van het bureau naar de opdrachtgever mogelijk maakt of verbetert. Met dezederden wordt hierover een verwerkersovereenkomst opgemaakt en overeengekomen. Degegevens worden alleen binnen de Europese Unie worden verwerkt.

4.De volgende gegevens kunnen worden bewaard: voornamen, roepnaam, achternaam, adres,woonplaats, mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, werkgever, functie-uitoefening, aantaljaren in dienst, bijzondere omstandigheden verband houdend met de positie van eenmedewerker.

5.De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doelen waarvoor we zegebruiken of een relevante wet vereist. Als indicatie: over het algemeen bewaren wepersoonsgegevens tot 2 jaar nadat we deze hebben verkregen. Voortijdig kan worden gevraagdaan degenen waarvan de persoonsgegevens worden bewaard of de gegevens langer in beheermogen blijven.

6.Bewaring kan zowel in hard copy vorm als digitaal worden bewaard. Het bureau draagt daarbijzorg voor een adequate afscherming van de persoonsgegevens. We doen er dus alles aan ompersoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging ofverspreiding van persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die nietsmet deze gegevens te maken hebben, er niet bij.

7.Het bureau kan dit privacybeleid aanpassen. Als het bureau het privacybeleid in belangrijke mateverandert wordt een notificatie op de website geplaatst samen met het nieuwe privacybeleid. Hetbureau zal gebruikers die met hun e-mailadres bij het bureau geregistreerd staan op de hoogtebrengen bij wijzigingen. Degenen die niet bij het bureau staan geregistreerd als gebruiker radenwij aan de website en het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

8.Een klacht tegen (uitvoering van) het privacybeleid van het bureau kan ingediend bij de AutoriteitPersoonsgegevens, als iemand denkt dat het bureau zijn/haar persoonlijk gegevens onrechtmatig verwerken.