Privacybeleid Reorgaco/HIWG

versie 0.1 april 2021

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons en dat waarderen wij. Dit brengt naar ons idee onder andere de verantwoordelijkheid met zich mee jouw privacy te beschermen

In dit beleid staat opgenomen hoe we persoonsgegevens verzamelen en behandelen, waarom wƒe dit doen, hoe we omgaan met delen van gegevens, hoe lang wij je gegevens bewaren en welke rechten je hebt ten aanzien van de gegevens. Ook lichten we toe welke gegevens we verzamelen bij het gebruik van de website en hoe je gegevens worden beschermd. Ons privacybeleid geldt voor de dienstverlening van en communicatie met Reorgaco en de organisaties met eigen handelsnamen die onderdeel uitmaken van Reorgaco, dus ook HIWG (Help! Ik word gereorganiseerd) een dienst/product van Reorgaco).

Over ons privacybeleid

Reorgaco geeft veel om jouw privacy. Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

We verwerken louter gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen jouw gegevens nooit aan derden ter beschikking voor commerciële doelstellingen of verkopen deze zonder jouw toestemming.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Reorgaco. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heb je vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid dan kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden. Je vindt de contactgegevens geheel beneden in ons privacybeleid.

Jouw rechten

Voordat we het beleid verder toelichten eerst expliciete aandacht voor jouw rechten als gebruiker van de website t.a.v. de persoonsgegevens die door Reorgaco worden verwerkt:

  • Je hebt het recht te weten welke gegevens Reorgaco van je heeft (inzagerecht).
  • Je hebt het recht om de gegevens in te zien (inzagerecht).
  • Je kunt vragen je persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen (recht op beperking van de verwerking en rectificatierecht).
  • Je hebt het recht aan te geven dat de verwerking van je gegevens dient te worden beperkt en/of je kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen (recht op beperking van de verwerking en rectificatierecht).
  • Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Reorgaco van je heeft. Om deze bijvoorbeeld door te geven aan een andere organisatie (recht op overdraagbaarheid). 
  • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Reorgaco (recht van bezwaar).

 

Over jouw rechten vind je hieronder meer.

Toelichting op jouw rechten

In principe zenden wij je, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens louter naar het van jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de “machineleesbare” gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Heb je dit vermoeden, dan kun je ook te allen tijde voorafgaande aan een volgende stap met ons hierover in contact treden met onze contactpersoon (zie gegevens van betreffende geheel beneden). Laat onverlet dat je dus te allen tijde een klacht in kunt dienen bij de AP.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en laten verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden (zie gegevens van betreffende geheel beneden). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en laten verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden (zie gegevens van betreffende geheel beneden). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en laten verwerken die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden (zie gegevens van betreffende geheel beneden). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en laten verwerken en die betrekking hebben op jou als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden( zie gegevens van betreffende geheel beneden). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Indien jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Reorgaco. Indien je bezwaar maakt zullen wij per direct de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stopzetten. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profielsamenstelling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op een dusdanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-aangelegenheden (zie gegevens van betreffende geheel beneden).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan of laten opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Voordat we verder gaan…

met de samenwerkingspartners en leveranciers van de systemen die Reorgaco gebruikt om gegevens in te registreren, om te kunnen e-mailen, de partij betrokken bij de website en toezending van onze digitale nieuwsbrieven heeft Reorgaco een verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin zijn goede afspraken gemaakt rondom de bescherming van je gegevens.

In onze systemen is veel aandacht voor de beveiliging van je gegevens. Zo is onze website voorzien van een SSL certificaat voor een veilige uitwisseling van gegevens.

Webhosting

Monkey Vision

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Monkey Vision verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Monkey Vision heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Monkey Vision is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Webwinkelsoftware

WooCommerce / Monkey Vision

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce (van Word Press). Voor de webhosting hebben we gekozen voor Monkey Vision. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. WooCommerce en Monkey Vision heeft/hebben toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce en Monkey Vision is/zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Betaalmodule (payment processors) Mollie

Om een (deel van een) betaling uit te voeren vanuit onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL

Plaats je een bestelling bij ons, dan is het onze taak om jouw pakket bij je af te leveren. Hiervoor  maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 

Blokland & Duin 

Gedeeltelijk houden wij de administratie zelf bij. Ook verrichten wij deels zelf de boekhouding. Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij tevens gebruik van de diensten van Blokland & Duin (te Nijmegen). Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling met Blokland & Duin louter indien zij hiertoe de administratie voeren / facturering verrichten en de boekhouding bijhouden. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Blokland & Duin is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Blokland & Duin gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen Bol.com en Dekker van de Vegt

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en Dekker van de Vegt (Nijmegen). Indien je via een van deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com of Dekker van de Vegt jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Samenwerkingspartners LifeLab en MirandaSchutten/Rouwkost&Troostvoer.

Op jouw verzoek delen wij middels een door jouw ingevuld formulier de contactgegevens met LifeLab en/of MirandaSchutten/Rouwkost&Troostvoer. Het gaat hier om voornaam, achternaam telefoonnummer en/of mailadres en de reden waarom u contact wilt met Reorgaco of een van de genoemde samenwerkingspartners.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je relatie en/of klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je kenbaar maakt dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Indien je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een zg. “vergeetverzoek”. Op basis van toepasselijke wettelijke administratieve vereisten dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dan ook voor zolang de van toepassing zijnde termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben aangemaakt.

Indien je contact met ons opneemt per email of via een contactformulier op onze website kan het zijn dat we de door jou opgegeven gegevens vastleggen (zie ook verderop). Hierbij hanteren we altijd het doel je zo goed mogelijk van dienst te zijn of je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Indien van toepassing kan Reorgaco op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zulk soort situaties zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies ? Cookieverklaring

Je kunt onze website anoniem bekijken, zonder onbewust persoonlijke gegevens met Reorgaco te delen. Bij bezoek van onze website gebruiken wij functionele cookies, om het navigeren op de websites van Reorgaco te vergemakkelijken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden.

Met zogenaamde analytische cookies krijgen we inzicht in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen verbeteren als dat nodig is. Je hoeft geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. We analyseren het gedrag van bezoekers met behulp van Google Analytics. Wij kiezen er daarbij voor om jouw IP adres te anonimiseren en de gegevens niet te delen of te gebruiken bij andere Google diensten.

Bekijk je een film op onze website of deel je een pagina van onze website via social media kanalen, dan kunnen derde partijen, zoals Youtube, Instagram en/of Facebook, zogenaamde trackingcookies plaatsen. Dit soort cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op ‘Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wanneer je deze cookies weigert of verwijdert kun je mogelijk niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Hiervoor ben je dan zelf verantwoordelijk.

Plaats je een bericht binnen ons forum, dan bewaren we jouw mailadres, je voornaam, je achternaam en als je die kenbaar maakt, de woonplaats waarin je woont. De woonplaats is van belang om indien mogelijk je passende advertenties te tonen van onze samenwerkingsorganisaties in jouw omgeving.

Als jij je inschrijft voor een van onze digitale nieuwsbrieven, dan bewaren wij je e-mailadres in principe voor onbepaalde tijd. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend om je onze digitale nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Wil je onze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden door te klikken op de link in de nieuwsbrief. De toezending van de nieuwsbrief wordt dan direct gestopt. En eenmaal per kwartaal worden deze gegevens volledig verwijderd.

Als je contact met ons opneemt per email of via een contactformulier op onze website kan het zijn dat we de door jou opgegeven gegevens vastleggen. Dit doen we met als doelstelling je zo goed mogelijk van dienst te zijn of je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk en doen dit niet langer dan de benodigde termijn.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google (Google Inc. Palo Alto, Californië USA), als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacybeleid.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je een bestelling plaatst vragen we je om persoonsgegevens aan te leveren. Deze persoonsgegevens worden gehanteerd om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Reorgaco of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonsgegevens / persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, dit zijn gegevens die alleen voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor kunnen we jouw vragen verwerken en jouw verzoeken beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Reorgaco of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonsgegevens / persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo beter inzicht te krijgen in onze klanten en het totale klantenbestand, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de webpagina gebruiken. De door een cookie verkregen informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Reorgaco of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit te genereren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, behalve als we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, louter met onze samenwerkingspartners. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Wij hebben onze werknemers verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Alle bezoekers van onze website bieden wij de mogelijkheid tot inzien, wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment van uitvraag aan ons is verstrekt, waarover wij beschikken.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als jij je gegevens wilt laten aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kun je ons contacten. Zie voor onze contactgegevens geheel beneden.

Cookies uitzetten

Via de browserinstellingen op je computer kun je zien welke cookies geplaatst worden op onze site en hoe lang deze bewaard blijven. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 

Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet juist werken indien cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Je bent hier dan zelf voor verantwoordelijk. Voor meer uitleg t.a.v. jouw eigen cookiebeheer binnen een browser, zie geheel beneden.

 

Actueel privacybeleid en wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en toepassing van de diensten van Reorgaco. 

Reorgaco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Eventuele aanpassingen en/of wijzigen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te lezen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacybeleid op de hoogte bent.

Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Je dient je ervan bewust te zijn dat Reorgaco niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van Reorgaco te accepteren.

Vragen en feedback

We monitoren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen en/of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je met ons contact opnemen:

Contactgegevens Reorgaco

Contactpersoon voor privacy-aangelegenheden:

M. Movrin

Reorgaco / HIWG / Help! Ik word gereorganiseerd.
Stationsplein 26

6512 AB  Nijmegen

info@reorgaco.nl

Cookiebeheer op je eigen devices

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Klik op het instellingen-rad rechts bovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’. Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies en Websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Google Chrome

Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen. Hier heeft u de mogelijkheid te kiezen welke items u wilt wissen. Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan. Druk op de knop ‘Browsegegevens’ wissen.

Cookies verwijderen in Safari (MacOS)

Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers moet je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.