Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die we aan de samenstelling van deze website hebben besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Je mag als bezoeker en gebruiker van deze website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reorgaco. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Reorgaco kan er niet voor instaan dat de informatie en/of producten/diensten op deze site geschikt is voor het doel waarvoor je deze raadpleegt.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie, waarborg en aanspraak ten aanzien van haar deugdelijkheid, geschiktheid en/of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Reorgaco aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Reorgaco te mogen claimen of te veronderstellen.

Reorgaco sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de (tijdelijke) onmogelijkheid om te kunnen raadplegen.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site en hier genoemd expliciet die van het forum te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.